Du som bor i Stockholmsområdet bjuds in till en enkätstudie om vardagsbeteenden, deras påverkan på livskvalitet och känslor kring klimatfrågon. 

Att fylla i enkäten tar ungefär 15 minuter.  All information som du lämnar är skyddad och anonym. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vänligen klicka på "nästa sida" nedan för att komma åt undersökningen.

Genom att svara på alla frågor och trycka på "skicka in" i slutet av enkäten ger du samtycke till att dina svar används i en sammanställd rapport av studiefynden. Du har rätt att när som helst avbryta att svara på enkätfrågorna, och innan dina svar skickats kommer de inte att inkluderas i studien.

Med vänlig hälsning,

Mats J Olsson 

e-post: mats.j.olsson@ki.se