logotype


Välkommen till studien ki.se/jobbigatankar

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Karolinska Institutet genomför just nu en undersökning om hur vanligt det är hos föräldrar att emellanåt få jobbiga påträngande tankar kring att man ska skada sitt barn på olika sätt. Vi är i den här studien ute efter att undersöka oönskade tankar som upplevs som främmande och som man aldrig skulle vilja agera på. Vi gör den här studien för att lära oss mer om den här typen av tankar som föräldrar upplever, och för att på sikt kunna utveckla stöd och psykologisk behandling för de som skulle vilja ha hjälp att hantera dessa tankar. Om du är minst 18 år och är förälder till ett barn som är under 3 år får du gärna vara med och svara på våra frågor, oavsett om du har upplevt jobbiga föräldratankar eller inte.

Tankar kring att man ska skada sitt barn

De allra flesta föräldrar får då och då obehagliga, orealistiska, störande eller oönskade tankar, inre bilder eller impulser om sina barn. Det kan till exempel vara att man får jobbiga tankar eller mentala bilder om att man skulle skada sitt barn på olika sätt, som att slänga barnet från en hög höjd, slå barnet, göra olämpliga sexuella handlingar eller bränna barnet. Trots att nästan alla upplever sådana här jobbiga föräldratankar ibland kan tankarna upplevas som väldigt skrämmande, och för en del blir tankarna ett problem som kan påverka livet negativt. Trots att de här tankarna är så vanliga finns det lite forskning om dem.

Om studien

I den här studien vill vi undersöka vi hur vanligt det är med jobbiga ”aggressiva” föräldratankar kring att man ska skada sitt barn, och hur föräldrar gör för att hantera dessa tankar. Vi vill titta närmare på om dessa tankar har någon påverkan på mående och vardagsliv. Vi kommer därför ställa frågor som handlar om du emellanåt får dessa jobbiga tankar, och om du tar till några beteenden för att bli av med tankarna. Vi kommer även ställa en del frågor till dig som handlar om dina åsikter kring behandling av dessa typer av tankar. Alla svar är helt anonyma och det kommer inte att vara möjligt att se vem som har svarat på enkäten. Eftersom det inte samlas in några personuppgifter alls kommer heller inte forskarna i studien kunna spåra några svar till någon individ.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Så går det till

När du klickar på ”Nästa sida” hamnar du på en enkät som du besvarar helt anonymt. Enkäten tar ungefär 15 minuter att genomföra och det är helt frivilligt att svara på frågorna. Du kan avbryta ditt deltagande när du vill genom att stänga ner enkäten. Studien genomförs av forskare på Karolinska Institutet.

Vem kan delta?

För att delta måste du vara 18 år eller äldre. Du måste vara förälder till minst ett barn som är under 3 år gammalt. Utöver detta kan alla som vill delta, oavsett om man upplevt jobbiga föräldratankar eller inte. 

Sekretess

- Du som deltar är helt anonym både innan, under tiden och efter att du svarat.
- Vi kommer inte be dig om några personuppgifter.
- Det kommer således vara omöjligt för oss som ansvarar för undersökningen att koppla dina svar till dig.
- Deltagandet helt frivilligt och du kan välja att avbryta när som helst utan att du behöver uppge anledning.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

En del personer kan uppleva att det är obehagligt att läsa och svara på frågor kring tankar om att skada sitt barn. Om du tycker att det är obehagligt att svara på enkäten behöver du inte svara på frågorna utan kan stänga ner enkäten i din webbläsare. Om du önskar kan du även kontakta ansvarig forskare Erik Andersson (se kontaktuppgifter nedan).

Försäkring och ersättning

Alla som deltar i den här studien är försäkrade via Karolinska Institutet. Det ges ingen ersättning för deltagande i studien.

Hur får jag information om studiens resultat?

Information om och länk till den färdiga vetenskapliga artikeln kommer att publiceras på Karolinska Institutets hemsida när artikeln är publicerad.

Frågor

Om du har frågor om studien, kontakta:

Ansvarig forskare Erik Andersson, Nobels väg 9, 171 65 Stockholm,

erik.m.andersson@ki.se

Studietelefon: 070-277 67 29


 


1/11