Onboarding 2.0 –Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna 

Stressen ökar i samhället och nya professionella i övergången mellan utbildning och arbetsliv är en grupp som verkar vara speciellt drabbad. Vi startar nu ett projekt med förhoppning om att generera ny kunskap om vilka insatser som särskilt gynnar nya professionellas etablering i arbetslivet och förebygger stressrelaterad ohälsa. Du som möter personer som är nya i arbetslivet eller arbetar med insatser för nya professionella sitter på viktiga erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av denna kunskap. Projektet finansieras av arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring. 

Genom att klicka dig vidare nedan når du en digital enkät med ett antal frågor med fokus på introduktion av nya professionella. Det tar uppskattningsvis 10-15 minuter att besvara enkäten och du kan göra det via mobil, dator eller läsplatta.


Information om hantering av dina personuppgifter och kontaktuppgifter till studiens ansvariga

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att delta i studien. Inga andra uppgifter om dig än de som du själv rapporterar kommer att inkluderas. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. Enkäterna förses med kodnummer och svaren avidentifieras för att säkra anonymitet. Resultaten kommer endast att analyseras på gruppnivå och redovisas i vetenskapliga rapporter och artiklar. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att forskning enligt lag anses vara av allmänt intresse. Därför anses personuppgiftsbehandling för forskningsändamål vara berättigad. Projektet är godkänt av etikprövningsmyndigheten och pågår till 2023-02-01. Dina personuppgifter kommer att hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Det är alltid frivilligt att delta i forskning. Även om du sagt att du kan delta eller redan hunnit ge ditt samtycke och besvarat enkäter har du rätt att avstå från ytterligare medverkan utan att förklara varför. Det enda du behöver göra är att meddela ditt beslut till studiens kontaktperson (se nedan). Du har också rätten att begära tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av den behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandlingen.

KI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. KI är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Ansvarig för studien och kontaktperson för behandling av personuppgifter är: Petter Gustavsson, professor, Telefon: 08-524 836 59, e-mail: petter.gustavsson@ki.se, Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktpersoner för frågor om studien är: Elin Frögéli, leg. psykolog, PhD, e-mail: elin.frogeli@ki.se samt Beatrice Agrenius,
forskningsassistent, jur.kand, e-mail: beatrice.agrenius@ki.se, Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Karolinska Institutet.

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till KI:s dataskyddsombud Mats Gustavsson, dataskyddsombud@ki.se eller 08-524 864 73. Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

1/21