En undersökning om studenters hälsa

Inbjudan till dig som studerar på heltid och har minst 1 år kvar av din utbildning


Tillsammans för ett hållbart studentliv. Alla studenters medverkan behövs i SUN-studien


Studenters psykiska hälsa i fokus. Vi behöver din hjälp - kunskap saknas!

SUN – ”Sustainable UNiversity Life” är en vetenskaplig studie med det främsta syftet att identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa och smärta bland studenter. Studien skall också ta reda på vad som är viktigt för att främja hälsa, och för att tillfriskna från besvär. 

Varför skall jag delta i studien?

Psykisk ohälsa har rapporterats öka kraftigt de senaste tio åren och ökningen ses främst bland ungdomar och unga vuxna såsom studenter. Depression och ångest och samtidig långvarig smärta är vanligt. Kunskap om varför vissa studenter drabbas och andra inte samt om vad som påverkar förloppet saknas. Därför är forskning viktig där studenter deltar. Om vi tillsammans kan identifiera påverkbara riskfaktorer kan det bidra till effektiva preventiva insatser mot psykisk ohälsa och smärta, så att risken för avbrutna studier, sjukskrivning, arbetslöshet och tidig pension minskar.

Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet genomför nu i ett internationellt samarbete den vetenskapliga studien ”Sustainable UNiversity Life” (SUN-projektet). Syftet är främst att identifiera modifierbara riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa och smärta bland högskole- och universitetsstudenter. Studien syftar också till att förstå vad som är viktigt för att främja hälsa, och för att tillfriskna från besvär. Ca 5000 studenter på helårsprogram på utvalda universitet och högskolor inbjuds att besvara fem enkäter under ett år för att vi tillsammans skall finna svar på vad som är viktigt för hållbar hälsa för studentlivet. SUN är den hittills största studien i världen i sitt slag och projektet förväntas kunna fylla viktiga kunskapsluckor.

För att kunna jämföra drabbade studenter med de som inte drabbas när det gäller attityder, beteenden, egenskaper och symtom som kan vara kopplade till psykisk ohälsa och smärta, är det viktigt att ALLA studenter medverkar. Därför är det viktigt att just du deltar i projektet.

Hur går studien till?

Studien genomförs genom att cirka 5000 studenter vid lärosäten i Stockholmsområdet under 2019 och 2020 inbjuds att besvara enkäter online vid fem tillfällen under ett års tid år (vid start samt därefter ungefär var tredje månad). Den första enkäten tar ca 20-25 min att besvara och de uppföljande enkäterna ca 15-20 min. Varje gång du besvarar en enkät får du ett presentkort på en månads fri träning på ACTIC (actic.se). Om alla enkäter besvarats kan du delta i utlottningen av 20 presentkort på ett helt års träning. Behöver du inte träningskorten själv kan du ge bort dem till någon annan. Vi kommer att påminna dig med e-post, sms eller telefonsamtal om du glömt att besvara någon enkät, eftersom det är mycket viktigt med en hög svarsfrekvens för att vi skall kunna dra riktiga slutsatser och få fram ny kunskap.

Enkäten berör hälsa, livsstil, attityder, beteenden och symtom som kan vara kopplade till psykisk ohälsa och smärta. Dessutom frågar vi om bakgrundsfaktorer och kontaktuppgifter. Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange varför. 

Resultat kommer enbart presenteras på gruppnivå vilket betyder att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i de material som presenteras. 

Efter ett års deltagande i studien kommer du att tillfrågas om att delta i en andra del av studien, genom att besvara ytterligare enkäter i en långtidsuppföljning. 

Studien finansieras av FORTE och etiskt tillstånd finns från Etikprövningsmyndigheten.

Ersättning

Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst eller utgifter som är kopplade till att kunna vara med i projektet betalas ut till dig som deltar i studien. Däremot erbjuds alla deltagare en gåva som tack för sin medverkan; en månads fri träning på ACTIC varje gång du besvarar en ny enkät (max fem presentkort totalt). Besvarar du enkäten vid alla fem tillfällena kan du även delta i ett lotteri där du kan vinna ett av tjugo gratis årskort på ACTIC.

Möjliga följder och risker med att delta i studien, och vad som händer med mina uppgifter

Att delta i studien innebär att du besvarar webbenkäter med olika frågor som relaterar till din fysiska och psykiska hälsa. Då hälsa och hälsotillstånd kan upplevas på olika sätt kan det finnas risk att vissa frågor eller frågeområden kan upplevas som integritetsintrång eller medföra känslomässiga effekter. Frågorna i studieenkäten är dock sammanställda från väl beprövade enkäter och studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Om frågorna gör att du vill diskutera ditt hälsotillstånd med en läkare rekommenderas du att kontakta studenthälsan eller din husläkare för vidare kontakt och hjälp.

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, och de kommer inte att kunna ses av lärare, administrativ personal eller andra studenter på ditt lärosäte. Resultaten av studien kommer endast att presenteras på gruppnivå. Det betyder att inga svar kan härledas tillbaka till dig som enskild person. Resultaten från studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och vid kongresser.
 
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samlar vi in information utifrån (1) att vi har fått lov (samtycke) från dig som student vid högskola eller universitet och (2) att forskningen kan generera värdefull information av allmänt intresse. Enligt denna dataskyddsförordning har du även rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas eller att dina personuppgifter begränsas.

Om du vill ta del av uppgifterna ska ansvarig forskare Eva Skillgate kontaktas eva.skillgate@shh.se. Dataskyddsombud vid Karolinska Institutet är Mats Gustavsson mats.gustavsson@ki.se och vid Sophiahemmet Högskola Oskar Höllgren, info@shh.se. Om du är missnöjd med hur personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att få en kopia av dina svar till din e-postadress. Resultaten från hela studien kommer publiceras i vetenskapliga artiklar vilka du också har möjlighet att ta del av genom att kontakta ansvarig forskare.
Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien.

Kontakt

SUN har två forskningshuvudmän, dvs ansvariga för studien - Sophiahemmet Högskola samt Karolinska Institutet. 

Ansvarig för genomförandet: Docent Klara Edlund, klara.edlund@ki.se, 08 406 20 00
Doktorand Fred Johansson, fred.johansson@shh.se, 08 406 24 57 
Vetenskapligt ansvarig: Professor Eva Skillgate, eva.skillgate@shh.se, 08 406 23 33

3%